IFPB Home Page

Introduction & Goals

Current Delegation

Upcoming Delegations

Previous Delegation Reports

Photo Archive

IFPB Booklet

US Education & Advocacy

Contact & Application Information

Donations

Links

November 2006 Olive Harvest Delegation

Interfaith Peace-Builders & American Friends Service Committee

1

 

Report One: Waiting – and Concrete Realities

 November 5 & 6


“Initial Impressions in the Sand”

 

Walls, lines, fences, borders

All projects of separation,

Not communications, nor love,

nor reconciliations.

Lie, surrounding our vision

With distinction, deeply

Embedded by history.

Long held by fears, in trepidations.

Walls, lines, fences, borders.

 

What are these signs of hopeless frustration,

If not some fabrication of

Mankind’s hopeless recognition

Of promises kept and broken

Deeply rooted in pain, greed

and thoughtless action?

Like the olive tree which has

Seen years, decades, centuries of

Seasons broken and long, dry and fruitless.

 

The people of these demarcations

Have come to produce myths,

Stories and conversations that

continue to extend this

Feeling of separation, desperation

And frustrations.

Walls, lines, borders and fences.

 

When is the Promised Land of

Milk and honey within these

Feelings of separation,

Desperation and indignation?

Maybe the answer lies within

The delegation of friends who

Come to the lands to be present

With those who mourn?

Maybe it is possible that walls,

Doors, circles, specks, gates

Might crumble, melt, and

Disappear like other human

Fabrications?
Maybe?

 

--Bill Plitt

 

Airport unWelcome

 

By?em podeksploatowany i nieprzyjemny, aby powróci? na Zachodni Brzeg po prawie siedmiu latach braku bezpiecze?stwa. 


 


In Sunday, 5 November, after a dwudniowa podró? studyjna do l?dowania, delegation opusced the United States to Palestine and Israela.  Sama podró? i przystanek w Zurychu by?y ?mudne i stresuj?ce.  It could understood the householder of submission and uncounted by other delegation members-but from another Powder.


 


Cz?sto podró?owa?em przez Lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie.  The my experience of Airways, similar as other Arabian Americans, was always been supported and emmudny process of transfers-included after 12-hours.  Niezmiernie, izraelski personel zawsze przyjmuje mnie do specjalnych przekazów.


 


Although is applied to a fmudne process of transsluch, they do not accepted.  Bez wzgl?du na to, jak cz?sto jestem wybrany na dodatkowe studia, nadal are not allowed.   


 


By?a szansa, ?e skok by? cz??ci? delegowania, mog?em unikn?? kilku dodatkowych oczekiwa? i przesuni??.   Ale tak nie mia?o by?.  Wi?c czeka?em.  Czeka?am.  The Israel safety agents, that do not difference, but as part of delegation.  Ca?a delegacja prawie kilka osób ju? wyje?d?a?a i czeka?a na mnie w autobusie, i czeka?a d?ugo.  


 


Oczekiwanie.  Ile razy Palesty?czycy twierdzili, ?e ta g?ówna cecha ich codziennego ?ycia nie jest do zmniejszenia i bez ko?ca ich codziennego ?ycia?  Other Central characteristics of their life is uncertainty - both considered only short, than the experience of airports. 


 


To spojrzenie na ?ycie pe?ne nieko?cz?cego si? czekania i niepokoju przytacza mi, dlatego tu jest.  Nie pochodzi z Palestyny, wi?c bez wzgl?du na to, jak bardzo czuj? si? nieswojo i bez wzgl?du na to, jak rasizm jest skierowany przeciwko mnie, Wiem, ?e nie jest to cz??? mojego codziennego do?wiadczenia.  Spróbuj sobie wyobrazi? ?ycie Palesty?czyków, i jak na ironi?, w tym momencie oczekiwania, trudno sobie wyobrazi?, jak Palesty?czycy przechodz? to dzie? po dniu, rok po roku.  In the controlling sections, sets from these are distributed after the whole Western Brzeg.  Czekaj?c, a?eby otworzy?y si? bramy, czekaj?c, a?eby wp?yn??y lub wyp?yn??y przez bramy Izraela w palesty?skich miastach i miasteczkach, czekaj?c, a?eby spo?eczno?? mi?dzynarodowa zdecydowa?a, ?e powinni by? wolni.


 


Napr??enie i niepewno??, wraz z lekcewa?eniem agentów ochrony dla moich pró?b, powoduj?, ?e mnie emocjonalnie i fizycznie.  Widzia?em kiedy? film o tym, jak wa?ne jest czekanie, o ?ledzeniu kilku godzin na raz-cz?sto codziennie - dla uczniów, lekarzy, nauczycieli, matek, ojców.


 


Tym razem, chocia? czekanie by?o d?ugie i eliminuj?ce, moje przekazywanie podczas przesy?ania nie trwa?o d?u?ej ni? minut.


 


By?o wiele osobistych pyta?.  Wymagania dotycz?ce numerów telefonów domowych i komórkowych.   Kiedy st?d wyjd??  Musz? si? przesun??.  Oczekiwanie. 


 


-- Miryam Rashid


 


Pierwsze wra?enie

After short post in Zurych przybyli?my na mi?dzynarodowe lotnisko Ben Gurion ko?o Tel Awiwu oko?o godziny 16: 00 w poniedzia?ek po po?udniu. Poczuli?my ulg? po bardzo d?ugim dniu podró?y i podj?li prób? przybycia w ko?cu do Izraela. Stoj?c w jednym z kilku ruchomych kolejek przy paszportowej kontroli, or the Israel biural "Smile" podszed? do nas ze znakiem i serdeally nas przytoczy?. Said Rabieh, nasz przewodnik i towarzysz podró?y przez nast?pne dwa dni, czeka? na nas równie? w strefie odbioru baga?u, aby nas powiadomi?.


 


While rest from the pasztet controlling with the leader opposition, only muzulmanscy Americans and Arabes in the our group is been attracted to particular Attempt. Miriam pó?niej opisa?a to do?wiadczenie jako maj?ce na celu zmniejszenie osób, sprawdzi?, by czu?a si? niespokojna i niepewna oraz nad??y? za nadchodz?cymi wydarzeniami podczas wizyt. Cz?owiek zostaje, nie wiedz?c, co go czeka. Samo przes?uch trwa?o 15-20 minut, a reszt? czasu sp?dzili?my po prostu czekaj?c. The position of the Or of Miriam procedures was decidated depends for all, and something, which Saeed and rest from our not could Reserve.


 


Po zebraniu baga?y i podje?dzie do autobusu czekali?my na Miriam pó?torej godziny na ulicy przy autobusie. Pomimo faktu, ?e powinno si? cieszy? takimi samymi prawami i ochron? jak inni obywatele USA, Miriam zosta?a poddana procesom, które celowo marnowa?y czas grupy i jej, and was personally frustrating and upholdering. The existing more practices would have been to the process and provided that was significantly lower ?mudny and time for all. Wielu zada?o pytanie, jaki jest rzeczywi?cie cel takiego procesu? Miriam zauwa?y?a, ?e oczekiwanie i t?umienie mia?o mie? na celu uchwycenie w tym wywo?aniu niepokoju-czego?, co utrzyma?o si? przez ca?y jej pobyt w Izraelu i Palestynie.


 


Pojechali?my do Jerozolimy w ciemno?ci. Pomimo ci??ko?ci, w drodze do Jerozolimy mogli?my zobaczy? ró?ne Izraelskie i Palesty?skie miasta i wioski. Said wskaza?a na nowo opracowan? "ochron?" okalaj?c? wi?kszo?? dróg. Wje?d?aj?c do Jerozolimy, przeszli?my przez punkt kontrolny i dojechali?my do guest house of St.George ' s College. D?ugo oczekiwana i zbyt krótka przerwa zosta?a poprzedzona rodzinnym obiadem w pensjonacie " Pielgrzym ?w. Jerzego".  Said da? przegl?d historii regionu, gdy studiowali?my mapy ziem na zachód od rzeki Jordan. Nazwy i relacje mi?dzy narodami i miastami by?y niezbyt rozleg?e, kiedy powinni?my spali?, aby rozpocz?? nasz? bezpo?redni? znajomo?? z Izraelem i Palestyn?.


 


Dzi? rano byli?my pierwsi w Jerozolimie. Wsta?em jeszcze i sam podjecha?em na Stare Miasto. Kiedy szed?em, zauwa?y?em, ?e wszyscy, których widzia?em, wydawali si? powa?ni i prawie spieszyli do pracy lub szko?y. Nie zwracali na mnie uwagi, prawdziwy Amerykanin. Wi?kszo??, je?li nie wszyscy, wydawali si? Palesty?czykami. Gdy podchodzi? 'em do muru Starego Miasta, przy bramie Heroda, zauwa??y?' em kilku uzbieranych po zÄ ™ bach izraelskich ??o? ' nierzy rozmawiajÄ...... cych ze sobÄ.... Prawie natychmiast zacz??em zmian? w tym, jak naprawd? by?o. W powietrzu unosi?o si? wyra?ne, namacalne, Ukryte napi?cie. A ci dwaj ?o?nierze nikogo nie zatrzymali i w ogole nikomu otwarcie Nie grozili. Ale nawet ja wiedzia?em, ?e mog? to zrobi?, kiedy chc?, i czuj? si? nieswojo.


 


My?la?em, ?e musz? zacz?? poznawa?, z tym, ?e Palesty?czycy ?yj? przez ca?y czas. Nie podoba?o mi si? to.


 


Równie?, jak to by?o dla tych dwóch m?odych izraelskich ?o?nierzy, którzy moi zdani byli zbyt m?odzi. Jakie to uczucie mie? tak? moc? Jak to jest by? otwartym przez ludzi, którzy si? ciebie boj? i s? na Ciebie ?li? Do lubi robi?? Czy kiedykolwiek id? do pokoju, prawdziwego pokoju, aby nie musieli ju? tego robi?? By?em, co by powiedzia?, Gdybym móg? ich zapyta??


 


-- Scott Kennedy i Bill Mims

 

November 7

 

Squeezing East Jerusalem: Checkpoints and Walls

 

The Qalandiya checkpoint, which separates Jerusalem from the rest of the West Bank, is a huge, brightly lit maze of concrete and steel, into which people and vehicles flock. On a cold November evening, our delegation did what thousands of Palestinians have to do every day: we stood in queues at the gate, waiting for the green light to go to the next queue and wait a little longer.  We went through metal detectors, X-rayed our belongings and kept our passports under bulletproof windows, where bored young Israeli soldiers decided who would pass and who would be returned back.  It took us about 45 minutes. 


 


The checkpoint demonstrated numerous manifestations of inequality between Israeli Jews and Palestinians, which the delegation learned about and witnessed that day.  In addition to the delay and outrage at the checkpoint, we learned from the Israeli Committee against the Demolition of Houses about the unequal tax burden for the Palestinian residents of Jerusalem, the demolition of houses for many reasons, the invasion of mass Jewish settlements on Palestinian land and, most dramatically, about the wall. 


 


Officially called the "separation barrier," this huge concrete structure with spikes cuts a wide and damp hole around Jerusalem, dividing neighborhoods and villages into two or even three.    Dahoud of the Palestinian Environmental NGO Network (Pengon) informed the delegation that there were plans to build a wall to close Jewish settlements around Palestinian East Jerusalem, move settlements to Jerusalem and eventually cut off Palestinians from Jerusalem from Palestinians in the West Bank.  The sight of a massive, gray, unaesthetic wall in the middle of Palestinian neighborhoods was shocking.  I've seen pictures of the wall, but I wasn't prepared for its physical presence.  It was absolutely shocking both in its physical superimposition on the Palestinian landscape and in its location - the separation of Palestinian cities and houses. 


 


From the ground, the wall has an almost medieval look, with watchtowers rising above the gray concrete space.  Even higher than the watchtowers are the pillars for the cameras, which keep watch more efficiently than any ancient watchman.   The wall is decorated with graffiti and surrounded by fields of garbage.  Sometimes it passes near houses or even through them.  At one point, the house was built into a wall and used as a watchtower, Dahoud said.  As the delegation walked through the ruins to get a closer look at the wall, several children were playing nearby.  A little girl was waving a pink balloon that was almost empty.  A little boy jokingly snatched it from her and threw it into a ditch next to the wall.  That was the end of the toy.


 


Earlier, Jeff Halper of the Israeli Committee against the demolition of houses explained that the Zionist ideal of Israel as a Jewish state, combined with the creation and expansion of settlements in the occupied Palestinian territories, led to a difficult situation.  Instead of a geographically contiguous Palestinian State, Israeli policy leads to an apartheid situation where Palestinians are trapped in several separate cantons or "bantustans"."The sight of the wall and settlements in the West Bank made me present this possibility in the most concrete way.

 

--Mary Ann Weston

Click here to DONATE to support the work of Interfaith Peace-Builders

CLICK BELOW TO ADVANCE TO OTHER REPORTS FROM THIS DELEGATION

1

 

To learn more about the American Friends Service Committee and it's work on Israel-Palestine, see:

http://afsc.org/israel-palestine/Olive-Harvest-Delegation.html

 

© 2006 Interfaith Peace-Builders

 
HOME